જે છાત્રોનાં પરિવારમાં ઓનલાઇન શિક્ષણ માટે સગવડ નથી ત્યાં જઇ અભ્યાસ કરાવી રહ્યાં છે શિક્ષકો

શિક્ષણકાર્ય અટકયું નથી. હવે તો ધોરણ 6 થી ઉપરનાં તમામ વર્ગમાં શિક્ષણ કાર્ય શરૂ થઇ ગયું છે. ધોરણ 1 થી…

You cannot copy content of this page